COSMETICS

PHARMACY

FOOD

Op deze pagina geven we aan wat ons beleid is op de gebieden van klanten,

kwaliteit, veiligheid, milieu, mensen en communicatie

Algemeen.

 • We willen een gezond bedrijf waarbij continuïteit en tevreden klanten
  voorop staan.
  We willen risico’s in beeld hebben, prioriteiten kunnen stellen,
  verbetermaatregelen treffen en de voortgang kunnen bewaken om de
  gevolgen van risico’s te kunnen beperken.
 • Innovatie is van levensbelang voor een organisatie. Goede ideeën van onze
  medewerkers zijn de basis van innovatie. We stimuleren innovatieinitiatieven dan ook van harte en zullen hier middelen vrij voor maken.

Klanten.

 • Tevreden klanten spelen de voornaamste rol wanneer het gaat over
  continuïteit. We willen een goed inzicht in de klanttevredenheid hebben en
  er (bijna) alles aan doen om de klanten tevreden te houden.
 • We willen ons richten op het zijn van een goede partner voor onze klanten.
  Ons onderscheidend vermogen willen we daarbij duidelijk communiceren
  en onderbouwen.
 • Opdat efficiënt gewerkt kan worden, vinden we het erg belangrijk dat de
  met de klant overeengekomen product- en projectspecificaties helder
  en compleet worden vastgelegd en gecommuniceerd

Kwaliteit.

 • We willen dat de klant de producten krijgt die voldoen aan de gewenste
  specificaties.
 • We willen deze producten op een efficiënte manier produceren.
 • We willen de efficiency op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Dit doen
  we door te meten, oorzaakanalyses uit te voeren en te verbeteren.
 • Door slim ontwerp, het gebruik van de juiste materialen, matrijzen en
  technieken, optimalisering van de processen en lage faalkosten willen
  we zorgen voor voldoende winstgevendheid.
 • Voor geselecteerde (risicovolle) projecten of producten willen we een
  gedetailleerde nacalculaties (inclusief frustraties, doorlooptijden,
  faalkosten en oorzaken) uitvoeren en terugkoppelen naar betrokkenen.

Veiligheid.

 • We willen dat er op een veilige manier wordt gewerkt.
 • De veiligheidsrisico’s dienen in beeld te zijn.
 • Ongevallen en incidenten willen we voorkomen.
 • Medewerkers worden geïnstrueerd omtrent veiligheidsrisico’s.
 • We houden toezicht op veilig werken.

Milieu.

 • We willen op een milieuvriendelijke manier produceren.
 • Afvalstromen dienen geoptimaliseerd te worden en indien mogelijk zoveel
  mogelijk gescheiden te worden om zodoende herverwerking mogelijk te
  maken.
 • Energieverbruik optimaliseren en bij aanschaf van nieuwe verbruikers,
  energie meenemen in de aankoopbeslissing.
 • Er wordt op een gestructureerde wijze omgegaan met alle processen die
  het milieu op één of andere wijze kunnen beïnvloeden.
 • De organisatie streeft continue verbetering van de milieuprestatie en
  preventie van milieubelasting na.
 • De organisatie wil het milieuzorgsysteem integreren in de andere en
  reeds bestaande systemen en daarmee aan andere eisen voldoen.
 • De organisatie wil zich houden aan de betreffende wet- en regelgeving en
  de aan haar verstrekte Milieuvergunning.
 • Er wordt naar gestreefd de integrale milieubelasting zo laag als
  (economisch) verantwoord te houden.
 • Er wordt naar gestreefd om de verschillende afvalstromen te scheiden en
  tot een minimum te beperken.
 • Er wordt naar gestreefd om het (specifiek) energieverbruik zoveel als
  mogelijk te beperken.

Mensen.

 • We willen dat iedereen de gemaakte afspraken nakomt.
 • We willen dat het personeel beschikt over de passende, individuele,
  kwalificaties.
 • Mensen vervullen een “breng- en haalfunctie” wanneer het gaat over
  informeren. Informatie komt bij voorkeur van 2 kanten.
 • We zijn een spuitgietbedrijf en concentreren ons daarop. Toch vinden we
  het belangrijk aangrenzende processen als Matrijsonderhoud,
  Machineonderhoud, Assemblage en Logistiek ook in eigen huis te hebben.
 • Productieautomatisering is 1 van de sterke punten van ons bedrijf. Om
  voorop te blijven lopen, en daarmee een sterke concurrentiepositie te
  houden, besteden we aanhoudend veel aandacht, tijd en geld aan het
  ontwikkelen, bouwen en onderhouden van de productieautomatisering.
 • Willen we als organisatie groeien, dan moeten ook de mensen groeien. We
  willen een brede basis van medewerkers met passende technische kennis.
 • We willen een bedrijf zijn waarin mensen zich comfortabel voelen en met
  eigen initiatieven komen die aansluiten bij bijvoorbeeld dit bedrijfsbeleid.
  Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd.
 • Op dit moment is de gemiddelde leeftijd vrij hoog. In het kader van
  continuïteit streven we naar een gebalanceerde leeftijdsopbouw.
 • We willen dat iedereen binnen de organisatie zich houdt aan normale
  gedrags- en fatsoensnormen. Medewerkers wordt gevraagd de
  Gedragscode te ondertekenen en zich daar aan te houden.
 • Het is leuk werken met gemotiveerd en goed opgeleid personeel. We
  streven dan ook naar de inzet van medewerkers die goed gemotiveerd zijn
  en over de juiste capaciteiten beschikken. Daarnaast zal op individueel een
  passend en gewenst opleidingsplan worden opgesteld en uitgevoerd.
 • We besteden veel tijd, aandacht en geld aan het opbouwen van kennis en
  ervaring. Graag willen we deze mensen en kennis binnen de organisatie
  houden. We zullen er daarom veel aan doen om verloop van personeel tot
  een minimum te beperken.
 • Om allerlei logische redenen streven we naar tevreden medewerkers. Uit
  het verleden weten we wat beter kan. Door informatisering, communicatie
  en gewoon te vragen willen we inzicht in de medewerkerstevredenheid
  hebben om zo effectief te kunnen bijsturen waar dit nodig mocht zijn.
  Tevreden medewerkers zijn ook loyale medewerkers.
 • We willen dat mensen (medewerkers, klanten, leveranciers en anderen)
  graag naar ons bedrijf komen. De menselijke factor vinden wij dan ook
  erg belangrijk. We accepteren het niet als mensen de sfeer verzieken,
  geniepig zijn of roddelen. Luisteren naar elkaar, voor elkaar klaarstaan,
  initiatief nemen en verantwoordelijkheidsgevoel vinden we belangrijk.

Communicatie.

 • De mogelijkheden die ons bedrijf biedt en de productsoorten die we hebben
  gemaakt willen we goed communiceren met onze omgeving.
 • Natuurlijk speelt informele communicatie een grote rol. Bepaalde
  onderwerpen worden tijdens formeel overleg aan de orde gesteld.